Regimul fiscal al dividendelor primite sau acordate

Dividendele reprezintă din punct de vedere fiscal o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.

I. Dividendele distribuite persoanelor fizice rezidente în România, în conformitate cu prevederile art. 97, alin. (7) din Codul fiscal se impun cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final.

 

II. Dividendele distribuite persoanelor fizice nerezidente de la un rezident din România reprezintă veniturile impozabile obținute din România conform art. 223, alin. (1), lit. a) din Codul fiscal, indiferent dacă veniturile sunt primite în ÂRomânia sau în străinătate. Impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb BNR, pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți. Impozitul datorat se calculează prin cota de 8% asupra venitului brut din dividende dacă persoana fizică nerezidentă: nu prezintă certificatul de rezidență fiscală valabil la data plății dividendului; prezintă certificatul de rezidență fiscală, însă acesta este rezidentă într-un stat cu care

România nu a semnat convenție de evitare a dublei impuneri; prezintă certificat de rezidență fiscală, dar cota prevăzută în convenție este mai mare decât cea prevăzută în legislația internă din România; impozitul datorat de nerezident este suportat de către plătitorul de venit (procedeul sutei majorate). Nerezidentul are obligația de a prezenta plătitorului de venit, în momentul plății venitului, certificatul de rezidență fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidență dacă dorește să i se aplice cota mai favorabilă din convenție rezidentă.

III. Dividendele distribuite persoanelor juridice române de către o altă persoană juridică românăîn conformitate cu prevederile art. 43 din Codul fiscal, se impun de către plătitor prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române, acesta având și obligația să rețină, să declare și să plătească impozitul pe dividende reținut către bugetul de stat. Nu se aplică reținerea la sursă în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice româ- ne, dacă, la data plății dividendelor, fiecare dintre aceste persoane îndeplinește cumulativ urmă- toarele condiții:

IV. Dividendele distribuite de un rezident din România persoanelor juridice nerezidente în România, dar rezidente în UE sau AELS (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei) sunt scutite de impozit dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

a) Persoana juridică străină beneficiară a dividendelor îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

• este rezidentă într-un stat membru al UE și are una dintre formele de organizare prevăzute în anexa nr. 1 la titlul II sau la art. 43 alin. (4) lit. a) pct. (ii);

• este considerată a fi rezidentă a statului membru al UE, în conformitate cu legislația fiscală a statului respectiv, și, în temeiul unei convenții privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terț, nu se consideră că este rezidentă în scopul impunerii în afara UE;

• plătește unul dintre impozitele prevăzute în anexa nr. 2 la titlul II sau un alt impozit care substituie unul dintre acele impozite;

• deține minimum 10% din capitalul social al rezidentului pe o perioadă neîntreruptă de cel puțin un an, care se încheie la data plății dividendului.

b) Persoana rezidentă în România care plătește dividendul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

• are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 43 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau în anexa nr. 1 la titlul II și, în temeiul unei convenții privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terț, nu se consideră că este rezidentă în scopul impunerii în afara UE;

• plătește impozit pe profit sau un alt impozit care substituie impozitul pe profit, în conformitate cu legislația națională.

 

V. Dividendele distribuite de un rezident din România persoanelor juridice nerezidente în România, dar rezidente în afara UE sau AELS (Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei) se vor impozita cu cota mai favorabilă din Codul fiscal (cota de 8%) sau cota de impozitare prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de România cu statul de rezidență al beneficiarului de venit în cazul în care nerezidentul prezintă certificatul de rezidență fiscală valabil la data plății sau pentru anul în care s-a făcut distribuirea. Cota de impozitare de 8% din Codul fiscal se va aplica dacă: beneficiarul venitului este rezident al unui stat din afara UE sau AELS cu care România nu are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri; beneficiarul venitului este rezident al unui stat din afara UE sau AELS cu care România are încheiată conven- ție de evitare a dublei impuneri, dar nu prezintă certificatul de rezidență fiscală; plătitorul de venit suportă impozitul datorat de nerezident (procedeul sutei majorate), indiferent că se prezintă certificat de rezidență și există convenție de evitare a dublei impuneri; există convenție și certificat de rezidență fiscală, dar cota prevăzută în convenția de evitare a dublei impuneri este mai mare decât cota de 8% prevăzută în legislația națională.

 

Obligația calculării, declarării și reținerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende plătitorului până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata dividendului. Până în ultima zi a lunii februarie a anului următor, plătitorul de venit are obligația de a depune formularul 205 (cu excepția III) dacă beneficiarul este din România sau formularul 207 dacă beneficiarul nu este din România.

 

 Text: Oana LUCA – Consultant fiscal

Brutarul Cofetarul – Gastromedia – GastroPan – PanGastRo