Noutăți privind sistemul TVA la încasare

Prin Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 13/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii contabilității nr. 82/1991 au fost aduse o serie modificări în ceea ce privește sistemul TVA la încasare, în principal fiind majorat plafonul de eligibilitate de la 2.250.000 RON la 4.500.000 RON. Vom prezenta în continuare principalele repere ale acestui sistem în noua sa reglementare.

 

  1. Principiu

Ca regulă generală în materie de exigibilitate a TVA, aceasta intervine la data la care are loc livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori, după caz, la data emiterii unei facturi, chiar dacă contravaloarea bunurilor sau a serviciilor nu a fost încasată.

Prin excepție, legea oferă facilitatea ca exigibilitatea taxei să intervină doar la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, în cazul persoanelor impozabile care optează în acest sens, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare.

  1. Eligibilitate

Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care au sediul activității economice în România, a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 RON. Astfel, plafonul a fost majorat de la 2.250.000 RON la 4.500.000 RON.

Persoana impozabilă care în anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la încasare, dar a cărei cifră de afaceri pentru anul respectiv este inferioară plafonului de 4.500.000 RON și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care persoana impozabilă și-a exercitat opțiunea, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul pentru anul în curs.

b) persoanele impozabile, care au sediul activității economice în România, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare fie începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, fie ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA.

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA aplică sistemul TVA la încasare începând cu această dată. Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare ulterior, în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA, aplică sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care și-a exercitat opțiunea, cu condiția ca la data exercitării opțiunii să nu fi depășit plafonul de 4.500.000 RON.

Nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

a) persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic;

b) persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România;

c) persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 4.500.000 RON;

d) persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care au depășit plafonul de 4.500.000 RON în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA.

  3. Alte condiții

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare este obligată să aplice sistemul respectiv cel puțin până la sfârșitul anului calendaristic în care a optat pentru aplicarea sistemului, cu excepția situației în care în cursul aceluiași an cifra de afaceri depășește plafonul de 4.500.000 RON, caz în care sistemul se aplică până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit.

Dacă în primul an de aplicare a sistemului TVA la încasare persoana impozabilă nu depășește plafonul de 4.500.000 RON, poate aplica sistemul TVA la încasare până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul de 4.500.000 RON, calculat pentru fiecare an calendaristic în parte, a fost depășit pe parcursul unui an calendaristic.

Orice persoană impozabilă care a optat pentru aplicarea sistemului TVA la încasare și care nu depășește în cursul unui an plafonul de 4.500.000 RON poate renunța la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului, prin depunerea unei notificări la organul fiscal competent între datele de 1 și 20 ale lunii, cu excepția primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului.

Ultimul act normativ conține și dispoziții tranzitorii referitor la noul plafon valoric, stabilind că persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și care au depășit în cursul lunii ianuarie 2021 plafonul de 2.250.000 RON, dar nu au depășit plafonul de 4.500.000 RON, nu vor fi radiate din registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

* Acest material prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă.

e

Republicarea conținutului website-ului www.gastromedia.ro este permisă în limita de 400 de caractere, cu precizarea sursei și inserarea unui link spre www.gastromedia.ro