Măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism

Cadrul legal: În Monitorul Oficial nr. 186 din 24 februarie 2021 a fost publicată OUG nr. 10/2021 pentru modificarea și completarea OUG nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale.

Scopul măsurilor de sprijin este să asigure continuitatea activității operatorilor economici din sectorul turistic, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, grav afectați de impactul economic al epidemiei de coronavirus prin îmbunătățirea accesului la lichidități, pentru a-i ajuta să își continue activitatea și să păstreze locurile de muncă. Prezenta schema de ajutor se adresează întreprinderilor din industria ospitalității, structuri de cazare, structuri de alimentație, agenții de turism, afectate de efectele pandemiei în perioada martie-iunie 2020. Această schemă de ajutor de stat stimulează supraviețuirea și relansarea acestui sector prin:

 1.   salvarea de la faliment a unui număr important de actori economici din sector și salvarea locurilor de muncă generate de aceș Intrarea acestora în faliment ar genera un efect de domino economic ce ar avea grave implicații economice la nivel național;
 2.   stimularea întreprinderilor din acest sector să mențină activitatea pentru o perioadă de minim 6 luni.

Schema de ajutor de stat se derulează până la data de 31 decembrie 2021, plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022, în limita creditului bugetar, iar beneficiarii vizați de această schema de finanţare sunt următorii contribuabili:

 • agențiile de turism, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990,
 • structurile de primire turistice cu funcțiuni de cazare, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590,
 • structurile de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și
 • ghizii de turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990.

Activitățile desfăşurate de contribuabili sunt eligibile dacă se realizează în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de funcționare sau atestate de ghid de turism valabile.

Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților aferente codurilor CAEN prevăzute mai sus, în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 800.000 euro la nivel de entitate. Cifrele utilizate trebuie să fie brute, înainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Baza de calcul al ajutorului reprezintă:

 1.  pentru beneficiarii care raportează cifra de afaceri, diferența dintre cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și cifra de afaceri obținută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020;
 2.  pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism, diferența dintre volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2019 și volumul facturilor emise pentru serviciile turistice, inclusiv marja, aferente anului 2020;
 3.  pentru beneficiarii care țin evidența în partidă simplă, diferența dintre încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 și încasările obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Baza de calcul al ajutorului trebuie certificată și asumată fie de către un expert contabil sau o societate de expertiză contabilă membru/membră al/a CECCAR, selectat/selectată și remunerat/remunerate de către aplicant, fie de către un auditor financiar sau o firmă de audit autorizat/autorizată în România, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, selectat/selectată și remunerat/remunerată de către aplicant.

Ajutorul poate fi acordat întreprinderilor care nu sunt în dificultate și/sau întreprinderilor care nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019 (cu anumite excepții), dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.

Condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească entităţile beneficiare sunt următoarele:

 1.  nu au mai primit un alt ajutor conform sau, dacă au primit, ajutorul primit însumat cu cel primit în baza prezentei scheme nu depășește echivalentul în lei al sumei de 1.800.000 euro;
 2.  nu se află în insolvență la momentul înscrierii în cadrul schemei de ajutor de stat.
 3.  au depus situațiile financiare anuale aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate, pentru care s-a împlinit termenul legal de depunere.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 12 luni de la data plății sumelor sau 24 de luni de la data plății sumelor, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 12 luni, respectiv 24 de luni.

În vederea acordării ajutorului de stat, se vor verifica de către reprezentanţii furnizorului următoarele:

 1.  îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
 2.  existența raportului de expertiză contabilă, semnat electronic de expertul contabil, sau a raportului de audit, semnat electronic de auditorul financiar;
 3.  corespondența dintre baza de calcul anuală obținută din activitatea eligibilă aferentă anilor 2019 și 2020, declarată pe propria răspundere de către aplicant în formularul de înscriere, cu valorile calculate, certificate și asumate de către expertul contabil sau de către auditorul financiar;
 4.  solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central;
 5.  eligibilitatea cheltuielilor și legătura acestora cu activitatea pentru care solicitantul aplică.

Dacă se constată de către furnizor că la înscriere aplicantul a făcut declarații incomplete, nereale sau neconforme cu realitatea, furnizorul dispune recuperarea ajutorului de stat, pentru motivul nerespectării condițiilor de acordare, în conformitate cu dispozițiile art. 39 din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de furnizor, va încheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, având ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizate din activitatea de turism, activitatea structurilor de cazare, structurilor de alimentație și agențiilor de turism la contribuabilii selectați în funcție de riscul fiscal rezultat din analiza de risc.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 10/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va aproba procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzută de OUG nr. 224/2020 și va desemna structura de specialitate din cadrul ministerului, responsabilă pentru implementarea schemei de ajutor de stat.

Autor: Oana LUCA – Consultant Fiscal