12 noutăți privind Codul de Procedură fiscală

Cadrul legal: În Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale.

Principalele modificări ale Codului de procedură fiscale sunt următoarele:

 

1. Redefinește declarația informativă, prin includerea fișierului standard de control fiscal.

Astfel, declarația informativă (SAF-T) este actul întocmit de contribuabil/plătitor referitor la orice informații în legătură cu impozitele, taxele și contribuțiile sociale, bunurile și veniturile impozabile, precum și în legătură cu evidențele contabile și fiscale, inclusiv fișierul standard de control fiscal, dacă legea prevede declararea acestora. Dispoziția se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022, iar nedepunerea este sancționată cu amendă între 1.000 și 5.000 lei, iar depunerea incorectă sau incompletă cu amendă între 500 și 1500 lei.

2. Dacă traducerea în limba română se efectuează dintr-o scriere care nu are caractere latine, la documentul tradus se va atașa și copia legalizată de pe înscrisul original.

3. În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, potrivit legii, competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acestea ca urmare a exercitării profesiei sau desfășurării activității revine organului fiscal teritorial din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al președintelui A.N.A.F.

4. Obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual

Se introduce obligativitatea înrolării în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor/ANAF pentru contribuabilii/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte, entități fără personalitate juridică, precum și persoane fizice care desfășoară o profesie liberal sau exercită o activitate economică în mod independent. În caz contrar, cererile, înscrisurile sau oricare alte documente depuse fizic la autorități nu vor fi luate în considerare.

5. Certificatul de înregistrare fiscală a persoanelor nerezidente

Contribuabilii nerezidenți care nu au un sediu permanent pe teritoriul României, organul fiscal va putea comunica contribuabilului nerezident, prin mijloace electronice, stabilite prin ordin al președintelui A.N.A.F., informații conținute în certificatul de înregistrare fiscală. În acest caz, certificatul de înregistrare fiscală se păstrează de organul fiscal până la data ridicării de către contribuabil sau împuternicitul acestuia.

6. Prelungirea rambursării cu control anticipat a TVA

Taxa pe valoarea adăugată, solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscal, cu următoarele excepții:

  • contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancționate ca infracțiuni;
  • organul fiscal central, pe baza informațiilor deținute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
  • pentru contribuabilul respectiv a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvență, cu excepția celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condițiile legii speciale.

7. Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale care reprezintă ajutor de stat acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, precum și fonduri europene sau fonduri publice naționale aferente fondurilor europene.

8. Se introduce un capitol nou în Codul de procedură fiscală – Eșalonare la plată, în forma simplificată, pentru obligațiile fiscale administrate de organul fiscal central.

Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii restante a căror vechime este de maxim 12 luni anterioare datei depunerii cererii și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.
În scopul acordării eșalonării la plată, sunt asimilate obligațiilor fiscale: amenzile de orice fel administrate de organul fiscal; creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii.
Pentru a beneficia de eșalonarea la plată în formă simplificată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;

b) să nu se afle în procedura falimentului;

c) să nu se afle în dizolvare;

d) să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară datei depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

e) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26. Prin excepție, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative și judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost stinsă, condiția se consideră îndeplinită.

În plus, debitorul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiție trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.
Eșalonarea la plată nu se acordă pentru obligațiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice, 2.000 lei în cazul asocierilor fără personalitate juridică și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.

9. În situația în care au fost instituite măsuri asigurătorii și au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii rămân valabile 3 luni de la data sesizării penale. La împlinirea acestui termen sau după instituirea măsurilor asigurătorii de către organele de urmărire penală, dar nu mai târziu de 3 luni, măsurile asigurătorii instituite de organul fiscal se ridică.
10. Referitor la suspendarea executării silite, scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție se execută după 30 de zile de la data la care acțiunea în contencios administrativ este respinsă definitiv, fără a se depăși termenul de valabilitate al scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție.
11. În ceea ce privește darea în plată, ca măsură de stingere a obligațiilor fiscale, cererea debitorului privind stingerea creanțelor fiscale, se analizează de către o comisie constituită la nivelul organului fiscal competent. Componența comisiei se stabilește prin ordin al președintelui A.N.A.F sau, după caz, prin hotărâre a autorității deliberative. În aceleași condiții se stabilește și documentația care însoțește cererea.
12. Amnistia fiscală reglementează anularea unor obligații fiscale accesorii precum:

  • anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările și completările ulterioare și data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal;
  • anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020, fiscal;
    ambele cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.