Vineri, 10 Iulie 2020 11:17

Anularea obligațiilor fiscale accesorii

Cadrul legal: În Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020 a fost publicată OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale care au intrat în vigoare începând cu data de 14 mai 2020 prin care au fost reglementate prevederile referitoare la anularea obligațiilor accesorii.

Orice debitor bugetar, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice beneficiază de anularea obligațiilor fiscal accesorii pentru datoriile restante la data de 31 martie 2020.

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. toate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  2. sunt stinse prin orice modalitate până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  3. debitorul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
  4. debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a)- c), dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Nu sunt considerate obligații de plată restante la data de 31 martie 2020 inclusiv: obligațiile bugetare pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 martie 2020 inclusiv sau obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii la data de 31 martie 2020 inclusiv.

Prin obligații bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv se înțelege:

  1. obligații bugetare pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  2. diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 martie 2020 inclusiv;
  3. obligațiile bugetare principale aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere emisă din oficiu de organul fiscal sau prin declarație de impunere depusă cu întârziere de către contribuabil, în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  4. alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 martie 2020 inclusiv, precum și obligațiile bugetare principale stabilite de alte organe decât organele fiscale, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31 martie 2020, transmise spre recuperare organelor fiscale în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv.

Din punct de vedere procedural, intenția contribuabilului de a aplica această măsură fiscală se concretizează prin depunerea la organul fiscal al unei notificări. Organul fiscal va verifica dacă debitorul înregistrează toate obligațiile declarative și în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii notificării va emite un certificat de atestare fiscală din oficiu pe care îl comunică debitorului. Pentru debitorii care au notificat organul fiscal, accesoriile care pot face obiectul anulării, se amână la plată în vederea anulării până la data soluționării cererii de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 în baza deciziei de amânare la plată a dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor pentru această perioadă emisă de organul fiscal central. Contribuabilul trebuie să depună cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020. Între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor și data emiterii deciziei de soluționare a cererii, accesoriile se amână la plată în vederea anulării, iar ultimul pas este emiterea decizie de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.

Organul fiscal central anulează accesoriile aferente declarațiilor rectificative prin care se corectează obligațiile bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: declarația rectificativă este depusă începând cu data de 1 aprilie 2020 până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv; sunt îndeplinite, în mod corespunzător și celelalte condițiile privind anularea accesoriilor prevăzute la punctele anterioare. Prevederile sunt aplicabile și în cazul corectării erorilor din deconturile de taxă pe valoarea adăugată efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute anterior.

Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal, dobânzile, penalitățile și toate accesoriile care pot fi anulate și care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cazul obligațiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

 

Autor:  Oana Luca - Consultant Fiscal

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…