Finanțare nerambursabilă de până la 100% în mediul rural, în cadrul programului PNDR 2021 – 2027

Bugetul PNDR destinat perioadei de tranziție 2021 – 2027 este de aproximativ 3,26 miliarde Euro.

Prin programul PNDR 2021-2027 sunt continuate demersurile de sprijin pentru dezvoltarea economiei românești în mediul rural din România pentru:

 • Încurajarea tinerilor și a familiilor din mediul rural de a se stabili în mediul rural;
 • Creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici;
 • Stimularea scăderii ratei șomajului din zonă;
 • Creșterea veniturilor populației din mediul rural;
 • Dezvoltarea serviciilor;
 • Digitalizarea serviciilor economice din mediul rural;
 • Suplimentarea măsurilor de protecție a mediului în antreprenoriat;

Creșterea calității vieții în satele și comunele din România.

Domeniile finanțate prin programul PNDR 2021-2027 sunt:

 • Investițiile în active fizice;
 • Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor;
 • Serviciile de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale;
 • Investițiile în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor;
 • Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol;
 • Sprijin pentru cooperare în domeniul agricol și silvic cu scopul comercializării produselor și atragerea de noi clienți.

Sunt încurajate proiectele care vizează activități non-agricole în mediul rural precum:

 • Activitățile turistice – servicii turistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
 • Sprijinirea și stimularea comerțului de produse agricole și pomicole ecologice;
 • Susținerea și promovarea activităților de producție;
 • Prestarea de servicii (medicale, sanitar-veterinare, sociale, reparații, construcții, consultanță, servicii în tehnologia informației etc);
 • Menținerea și dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale;
 • Investiții în infrastructura de acces agricolă și silvică;
 • Modernizarea fermelor.

CINE POATE BENEFICIA DE AJUTOR NERAMBURSABIL?

 • Fermierii sau membrii unor gospodării agricole;
 • Microîntreprinderile și întreprinderile mici, noi sau deja înființate, din mediul rural;
 • Beneficiari din sectorul public (pentru submăsurile 16.4, 16.4a și 4.3);
 • Grupuri de producători, cooperative și ONG-uri (pentru submăsurile 16.4 și 16.a).

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU APLICANȚI
Beneficiarii trebuie să îndeplinească, la data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții generale de eligibilitate:
• Sunt persoane române și acționează în nume propriu;
Nu sunt în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014;
Nu se află în stare de faliment / insolvență;
• Prin sprijinul solicitat, nu vor depăși 200.000 euro ajutor de minimis pe durata a trei exerciții financiare consecutive;
Solicită sprijinul în baza unui Plan de afaceri prin care se detaliază activitățile planificate și se justifică cheltuielile solicitate pentru finanțare;
• Investițiile pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în spațiul rural.

CE ACTIVITĂȚI POT FI FINANȚATE?

            ACTIVITĂȚI SPECIFICE SUBMĂSURILOR 6.2 ȘI 6.4:
PRODUCȚIE
• Produse textile;
• Articole de hârtie;
• Produse chimice, farmaceutice;
• Prelucrare produse lemnoase;
• Industrie metalurgică;
• Produse electrice, electronice etc;
• Combustibil din biomasă (peleți și brichete) în vederea comercializării.
MEȘTEȘUGURI
• Olărit; brodat;
• Prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc.
TURISM
• Modernizarea/ extinderea/ dotarea agropensiunilor;
• Înființarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea/ investiții noi pentru infrastructură în unitățile de primire turistică de tip camping, parc rulote, bungalow;
• Investiții noi/ modernizări/ dotări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică, inclusiv punctul gastronomic local;
• Activități de agrement.
FURNIZARE DE SERVICII
• Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare;
• Reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
• Consultanță, contabilitate, juridice, audit;
• Servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
• Servicii tehnice, administrative, etc.

          ACTIVITĂȚI SPECIFICE SUBMĂSURILOR 16.4 ȘI 16.4a:
• Înființarea și dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare;
• Construcții aferente activității de producție, procesare și / comercializare (modernizare, construcție), echipamente, utilaje necesare;
• Promovarea lanțului scurt și a pieței locale;
• Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului:
• analize de piață;
• conceptul de marketing.
Activități de promovare
• pagina web;
• broșuri, pliante, bannere;
• promovare plătită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune;
• chirii standuri de prezentare;
• personalizare echipamente, personalizare auto

ACTIVITĂȚI SPECIFICE SUBMĂSURII 9.1:
• Înființarea și funcționarea grupurilor de producători în sectorul agricol;
Asocierea micilor producători;
• Dezvoltarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare;
Adaptarea producției și a produselor producătorilor la cerințele pieței;
• Dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare;
• Investiții care deservesc membrii fermieri înscriși în sistemul de certificare în agricultura ecologică;
• Organizarea și facilitarea proceselor de inovare.

ACTIVITĂȚI SPECIFICE SUBMĂSURII 17.1:

Participarea fermierilor activi la schemele de asigurare privată în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care pot afecta producția agricolă;
Extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare;
Încheierea de prime de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor;
Utilizarea terenurilor agricole și/sau deținerea, creșterea sau exploatarea animalelor;
• Acordarea a 70% din valoarea primei de asigurare eligibile plătită de către fermier.

Autor: Iulian Cazacu – Președinte, CENTRUL DE DEZVOLTARE SMART,

office @ smart.org. ro, Tel.:+40 (31) 824 15 90, www.smart.org.ro